Tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số

Dẫn dắt sự đổi mới và tăng trưởng của công ty dựa trên kiến thức sâu rộng về đặc điểm và kinh nghiệm kinh doanh bằng cách sử dụng các công nghệ tân tiến nhất

Chúng tôi hỗ trợ thúc đẩy tối ưu hóa kỹ thuật số và cơ hội kinh doanh mới cho khách hàng

Dựa trên sự hiểu biết về môi trường kinh doanh của từng ngành, bao gồm điện tử, sản xuất, dịch vụ và các xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số mới nhất, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như thiết lập chiến lược kỹ thuật số phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thiết kế các quy trình thông minh/vận hành tự động/tự động hóa tối ưu, và xây dựng một nền tảng kỹ thuật số phù hợp dựa trên các công nghệ mới.

Dịch vụ chính

 • DT Strategy Consulting
  - Để thiết lập chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, cần chẩn đoán trình độ hiện tại và xác lập mục tiêu rõ ràng.
  - Chúng tôi chẩn đoán mức độ sẵn sàng và trưởng thành của kỹ thuật số từ góc độ khách hàng/chiến lược/vận hành/công nghệ/tổ chức bằng cách sử dụng các công cụ chẩn đoán chuyển đổi kỹ thuật số vốn có, chẳng hạn như Enterprise chuyển đổi kỹ thuật sốA (Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số), Biz/Tech/Culture chuyển đổi kỹ thuật sốA (Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số).
  - Sau khi thiết lập chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, chúng tôi tùy chỉnh chiến lược thông qua việc kiểm tra lại cấp độ để có thể đạt được mục tiêu đề ra.
 • Process Consulting

  Tư vấn quy trình
  - Chúng tôi theo đuổi việc tái cấu trúc quy trình sáng tạo để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thông qua việc triển khai các quy trình kinh doanh thông minh/tự động hóa/điều kiển tự động được áp dụng với các công nghệ mới nhất, chẳng hạn như AI, Blockchain, Đám mây và Phân tích dữ liệu.
  - Chúng tôi triển khai chuỗi giá trị liền mạch bằng cách thiết kế một quy trình trong đó con người, rô-bốt và công nghệ mới có thể làm việc cùng nhau một cách dễ dàng, đồng thời hỗ trợ các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số, quy trình và công nghệ mới được lan tỏa trong văn hóa doanh nghiệp thông qua thay đổi việc quản lý.
 • Tư vấn giải pháp
  - Sau khi xem xét chiến lược của khách hàng và tình trạng hệ thống, chúng tôi sẽ đề xuất tổ hợp giải pháp SaaS tối ưu theo hình thức tốt nhất và hỗ trợ khách hàng đưa ra lựa chọn tốt nhất thông qua PoC.
  - Chúng tôi thiết kế kiến trúc hệ thống dưới dạng nền tảng để hệ thống có thể đáp ứng linh hoạt các công nghệ và dịch vụ mới đang phát triển, tạo ra một hệ thống sử dụng dữ liệu tích hợp dựa trên đám mây cho toàn công ty.

Ví dụ sử dụng

  Videos

  Find DT Master Plan Out Right Now

  Lợi ích

  Cần thiết lập một quy hoạch tổng thể chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên chẩn đoán chính xác

  • Bằng cách sử dụng một công cụ chẩn đoán trực tuyến, chúng tôi đo lường mức độ chuyển đổi kỹ thuật số của chiến lược/quy trình/CNTT của khách hàng, đồng thời đưa ra định hướng và lộ trình thực hiện trong tương lai hướng tới một công ty kỹ thuật số.

  01

  04

  Phương pháp

  Tìm hiểu thêm về Quy trình Kế hoạch Tổng thể chuyển đổi kỹ thuật số

  Chẩn đoán, cốt lõi của việc thiết lập quy hoạch tổng thể chuyển đổi kỹ thuật số, được thực hiện dựa trên hai loại công cụ chẩn đoán (đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số Doanh nghiệp, đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số Biz/Tech/Culture) được phân loại theo mục đích đánh giá và mỗi công cụ chẩn đoán bao gồm các truy vấn chi tiết có thể đánh giá định lượng mức độ năng lực kỹ thuật số trong các lĩnh vực khác nhau.Mức độ của các truy vấn này được đánh giá thông qua khảo sát trực tuyến, phỏng vấn chuyên sâu và thẩm định của nhân viên.
  Cuối cùng, thông qua phân tích kết quả chẩn đoán, nếu năng lực không đủ thì các nhiệm vụ củng cố/bảo đảm chúng sẽ được ưu tiên và kế hoạch thực hiện công việc này sẽ được thiết lập.

  * Hãy thử nhấp vào từng mô-đun.

  Assessment (Digital level diagnosis)
  External environment analysis (Trend, market, competitors, etc.)
  Basic status analysis (Business performance, informatization, organization structure, etc.)
  Enterprise DTA (Corporate-level diagnosis)
  Biz/Tech/Culture DTA (Specialized diagnosis by industry/technoligy)
  Analysis and organization of diagnosis results : Scoring (Enterprise DTA, Biz/Tech/Culture DTA), Comparison with advanced companies, Issue derivation/cause analysis
  Plan (Setting goals/Deriving tasks)
  To-be modeling : Reference review (Benchmarking and best practices, DT technology/platform), Vision, Task definition
  Establishing an action plan : Task priority, Promotion roadmap
  Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp (Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số)
  Enterprise-wide area definition
  Five areas : Customer Understandings, Strategy & Leadership, Technology & Infrastructure, Operations, People/Org/Culture
  26 items
  • Customer Understandings : Customer Value, Customer Data Analytics, Digital Marketing
  • Strategy & Leadership : DT Strategy, DT Investment, DT Governance, DT Insight
  • Technology & Infrastructure : Digital Applications, Digital Architecture, Artificial Intelligence, Block Chain, Cloud, Internet of Things, Data Analytics, Cyber Security
  • Operations : Digital Process, Digital Supply Chain, Digital Delivery Excellence, Digital Resource Mgmt., Digital Workplace, Digital Operations Analytics, Agile Change Mgmt.
  • People/Org/Culture : Digital Collaboration, Digital Culture
  • Là việc chẩn đoán về khả năng kỹ thuật số tổng thể của công ty và được thực hiện trong năm lĩnh vực trong Khung chuyển đổi kỹ thuật số của Samsung SDS.
   • Thấu hiểu khách hàng
   • Chiến lược & Lãnh đạo
   • Hoạt động
   • Công nghệ & Hạ tầng
   • Con người/Tổ chức/Văn hóa
  • Nó được áp dụng chung cho tất cả các ngành và bao gồm các câu hỏi về 5 lĩnh vực/24 mục.
  Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số Biz/Tech/Văn hóa (Đánh giá chuyển đổi kỹ thuật số)

  Specialized diagnosis by industry/technology : (For manufacturing (general) industry → For finance (insurance/bank/card/securities) industry → For Retail (Exhibition hall) industry → For cloud technology)

  Marketing
  Market/Business opportunity analysis, Marketing strategy establishment, Product planning, ...
  Development
  Portfolio management, Task management, Technology asset management, ...
  Purchasing
  Strategic purchase, Development purchase, Cooperation with partners, ...
  For manufacturing (general) industry
  Supply chain operation plan, Unit price production plan, Manufacturing strategy/indicator management, ...
  Logistics
  Logistics operation plan, Goods receipt transport management , Warehouse management, ...
  Sales
  Customer management, Demand management, Sales execution, ...
  Service
  Service material operation, Service operation management, Customer service quality control, ...
  Management Support
  Prime cost, Finance, HR affairs, ...
  • Chẩn đoán năng lực kỹ thuật số cho từng doanh nghiệp, phản ánh đặc điểm của ngành và chẩn đoán các quy trình cốt lõi hoặc người đóng vai trò cốt lõi theo từng ngành
   • Ngành Sản xuất (tổng quát): Phát triển, thu mua, sản xuất, bán hàng, v.v.
   • Trình bày mức độ chuyển đổi kỹ thuật số ở thời điểm hiện tại và hướng cải thiện bằng cách chẩn đoán mức độ của từng chuỗi giá trị
   • Ngành Tài chính (bảo hiểm/ngân hàng/thẻ/chứng khoán): Kênh/bán hàng, khách hàng/tiếp thị, sản phẩm, v.v.
   • Ngành bán lẻ (Phòng triển lãm): Phòng triển lãm, khách tham quan, nhà triển lãm, công ty tham gia, v.v.
  • Chẩn đoán ứng dụng kinh doanh/mức độ sử dụng công nghệ mới
   • AI, đám mây, phân tích dữ liệu, bảo mật
  Phân tích và tổng hợp các kết quả chẩn đoán
  • Tổng hợp/xác định kết quả đánh giá cho từng hạng mục chẩn đoán (thang điểm 5 cho mỗi câu hỏi)
  • So sánh cấp độ với các công ty đi trước và xác định các vấn đề của khách hàng
  • Phân tích nguyên nhân của vấn đề/khó khăn (xuất phát từ các cải tiến liên quan đến quy trình/hệ thống/dữ liệu)
  Làm mẫu
  • Đánh giá tài liệu tham khảo và xác minh công nghệ
   • Nhóm thực hành nâng cao tốt nhất
   • Tiêu chuẩn của các ngành ngành đồng nhất/không đồng nhất
   • So sánh và phân tích trạng thái kỹ thuật số của công ty so với công nghệ/nền tảng chuyển đổi kỹ thuật số mới nhất
  • Xác định tầm nhìn/hình ảnh tương lai là một công ty kỹ thuật số trong
  • Xác định nhiệm vụ để đạt được tầm nhìn
  Lập kế hoạch hành động
  Task priority matrix
  Task priority matrix
  1. 1. Re-establishment of standards and processes for design change
  2. 2. Establishment of a technical document management plan through establishment of R&D process
  3. (ellipsis...)
  4. 16. Skill-set definition and education system establishment through the definition of required competencies
  5. 17. Establishment of measures to secure the efficiency of internal audit
  • Phân tích mức độ ưu tiên và theo dõi các nhiệm vụ xác định, đánh giá mức độ ưu tiên
  • Xác lập lộ trình thông qua xem xét tiến độ thực hiện nhiệm vụ
  • Đưa ra kế hoạch quản lý thay đổi (Nếu cần)

  Đặc điểm

  Xem xét kỹ hơn các đặc điểm của Kế hoạch tổng thể chuyển đổi kỹ thuật số

  • Chẩn đoán nhanh và chính xác

   Sau một cuộc khảo sát trực tuyến bao gồm các mục chẩn đoán được xác định trước cho từng lĩnh vực công nghệ và ngành, chúng tôi cung cấp kết quả chẩn đoán đã được xác minh thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên sâu và thẩm định.

  • Cung cấp lộ trình tối ưu hóa dựa trên kiến thức chuyên ngành

   Các chuyên gia tư vấn có chuyên môn trong ngành đưa ra chẩn đoán và xây dựng Lộ trình tiếp nối được tối ưu hóa cho doanh nghiệp/môi trường của khách hàng bằng cách sử dụng các công cụ/phương pháp chẩn đoán được phát triển riêng cho từng ngành, chẳng hạn như sản xuất và tài chính.

  • Xúc tiến các nhiệm vụ khả thi dựa trên khả năng công nghệ chuyển đổi kỹ thuật số

   Dựa trên các trường hợp ứng dụng thực tế trong và ngoài nước đã được xác minh và các công nghệ/nền tảng kỹ thuật số, chẳng hạn như AI và Blockchain, mà Samsung SDS đã bảo mật/xác minh, chúng tôi xác định các nhiệm vụ triển khai và giao diện trong tương lai cũng như thiết lập một kế hoạch khả thi tổng thể.

  • Ứng dụng kinh nghiệm trong hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp

   Chúng tôi cung cấp kinh nghiệm và kinh nghiệm về liên kết/tích hợp với ERP, SCM, CRM hiện có, v.v. cũng như giới thiệu các công nghệ kỹ thuật số mới.

  Trò chuyện

  Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.