Poland Tax Strategy

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2021Wykaz pojęć i skrótów

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:


Wykaz pojęć i skrótów
2021 r. Rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2021 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
Spółka, Samsung SDS Samsung SDS Global SCL Poland sp. z o.o.
Grupa Grupa kapitałowa Samsung SDS
Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.)
ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.)


Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizacji strategii podatkowej przez Samsung SDS Global SCL Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończył się 31 grudnia 2021 r. Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 27c ustawy o CIT.Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Firma Spółki Samsung SDS Global SCL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
Dane identyfikacyjne
 • nr KRS: 504845
 • REGON: 302659136
 • NIP: 7872108120
Kapitał zakładowy 2 250 000,00 ZŁ

Data wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 2014-04-07Działalność Samsung SDS

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej Samsung SDS. Grupa Samsung SDS jest wiodącym na świecie producentem zintegrowanych rozwiązań informatycznych, logistycznych, a także zajmuje się outsourcingiem procesów biznesowych. Działalność Spółki obejmuje sprzedaż usług logistycznych oraz BPO na podstawie rozwiązań stworzonych przez Grupę. Większościowym udziałowcem Spółki jest SAMSUNG SDS CO., LTD z siedzibą w Korei.
Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanieProcesy podatkowe

Spółka przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez wyznaczonych do tego pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (m.in. poprzez sprawowanie kontroli oraz wyznaczanie wytycznych w zakresie kwestii podatkowych).

Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:


 • zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania;
 • obliczenie podstawy opodatkowania;
 • kalkulacja podatku;
 • zadeklarowanie zobowiązania podatkowego;
 • zapłata podatku.Procedury dotyczące podatków

Spółka dokonując czynności rodzących skutki w sferze jej praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania. Spółka spełnia powyższe obowiązki poprzez stosowanie się do wewnętrznie przyjętych zasad związanych z kwestiami podatkowymi i procesów (elektroniczny obieg dokumentów).System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Spółka wyklucza stosowanie jakichkolwiek agresywnych działań w płaszczyźnie planowania oraz unikania opodatkowania. Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Spółka zawsze wybiera ostrożne warianty postępowania w odniesieniu do kwestii podatkowych budzących wątpliwości. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, Działu HR oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych W 2021 roku Spółka nie zidentyfikowała obszarów, które mogłyby rodzić istotne ryzyka podatkowe.Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka dochowała szczególnej staranności, aby składane przez nią w terminie deklaracje i formularze podatkowe były kompletne, poprawne oraz miały odbicie w rzeczywistości. Dokonała również płatności podatków z nich wynikających.

Do głównych podatków, w ramach których Spółka realizowała swoje obowiązki podatkowe, w 2021 r. należy w szczególności:


 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • podatek od towarów i usług (VAT).Z uwagi na fakt, że wartość osiągniętego przez Spółkę w 2021 r. przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro, informacje dotyczące rozliczania podatku CIT, w szczególności w zakresie wartości przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, dochodu podatkowego oraz należnego podatku zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka dochowując zasad należytej staranności, zrealizowała również obowiązki podatkowe w zakresie podatku u źródła (WHT).Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka w swojej działalności nie zidentyfikowała w roku podatkowym żadnego schematu podatkowego. Tym samym nie wystąpił obowiązek jego przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Wartość 5% sumy bilansowej aktywów Spółki na podstawie sprawozdania finansowego:


 • Suma bilansowa aktywów na dzień 31.12.2021 r.

  168,864,758.36 ZŁ

 • 5% sumy bilansowej aktywów

  8,443,237.92 ZŁ
W roku podatkowym Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

Spółka nie planowała i nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego Spółki bądź podmiotów powiązanych w 2021 r. Spółka nie ma również w planach, aby takie działania restrukturyzacyjne miały miejsce w najbliższych latach.Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

W 2021 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie:


 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała inwestycji lub operacji gospodarczych na terytoriach uznawanych za raje podatkowe lub na terytoriach o niskim lub zerowym opodatkowaniu. W świetle powyższego, w 2021 r., Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Ponadto, w roku 2021 Spółka w wymienionych powyżej terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową:


 • nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków;
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.
Share