Mail/SMS/Push

Email, SMS, và Push Notifications

REST API cho phép dễ dàng liên kết đến các ứng dụng và thông báo người dùng dưới các hình thức email, SMS và push notifications. Người dùng có thể yêu cầu sử dụng trên giao diện điều khiển web-based và nhận hướng dẫn API để quản lý thông báo tốt hơn với tin nhắn theo lịch trình / lớn, chặn, và xem mức độ sử dụng.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 1. User - Use Service (API)
 2. API G/W
  • SMS Proxy
  • Push Proxy
  • Email Proxy
 3. Notification System
  • SMS
  • Push
  • Email
 4. Metering Data
 5. Check History
 6. User
 7. Request for Service
 8. SCP Console

Các tính năng chính

 • Gửi thông báo

  - Email: Gửi thường xuyên/dự kiến, email hàng loạt, và đính kèm
  - SMS/MMS/LMS: Gửi thường xuyên/dự kiến, đính kèm hình ảnh (đối với MMS), nhắn tin hàng loạt, và chặn chồng chéo tin nhắn
  - Push notification: Push message từ các ứng dụng di động (Android và iOS), gửi thường xuyên/dự kiến, và chặn tin nhắn chồng chéo

 • Tính năng Universal

  - Cung cấp dịch vụ để xem lịch sử, chỉ số / thống kê kết quả đã gửi, và chặn
  - Hỗ trợ thẻ thay thế (cá nhân hóa email / tin nhắn có sẵn cho mỗi người nhận)

 • Public API và Admin (Console) API

  - Public API: API cho các yêu cầu sản phẩm dành cho người dùng nói chung
  - Admin (Console) API: API để quản lý cài đặt thông qua giao diện console

 • Push Authentication Management

  - Quản lý tích hợp token Android và iOS
  - Chứng chỉ xác thực: GCM (Google Cloud Messaging), APNS (Apple Push Notification Service), và Amazon Device Messaging

Giá

  • Billing
  • Thanh toán hàng tháng bằng cách kết hợp việc sử dụng hàng tháng của người dùng
  • Metering
  • Email: Số lượng email gửi thành công (đến các máy chủ SMTP bên ngoài)
  • SMS: Số lượng tin nhắn nhận được (Giá SMS, LMS, MMS, và SMS quốc tế khác nhau). Đăng ký hàng tháng áp dụng cho dịch vụ chặn số 080 (bao gồm chi phí đường truyền/cuộc gọi)
  • Push notification: Số lần gửi thông báo
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.

Share