VM Auto Scaling

Mở rộng tài nguyên tự động vào / ra theo nhu cầu

VM Auto Scaling tự động tạo hoặc xóa VMs theo pre-determ/schedule dựa trên việc sử dụng tài nguyên. Điều này cho phép người dùng duy trì các dịch vụ đáng tin cậy và hoạt động hiệu quả của máy chủ.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 • Load Balancer → Auto Scaling Group OS,OS,OS → Monitoring → Trigger → Image Repository / Auto-scaling → Newly Created Virtual Servers within Group → OS,OS
 • Image Repository / Auto-scaling → Trigger → Monitoring → Auto Scaling Group OS,OS,OS
 • Load Balancer → Auto Scaling Group OS,OS

Các tính năng chính

 • Auto Scaling provisioning

  - Tạo hình ảnh của các máy chủ sẽ chạy trong quá trình vận hành VM Auto Scaling, sử dụng các yêu cầu cấu hình khởi chạy
  - Tạo các nhóm VM Auto Scaling, các nhóm logic để điều phối/quản lý máy chủ ảo
  - Đặt bộ cân bằng tải, số máy chủ tối thiểu/tối đa và mạng cho VM Auto Scaling
  - Đặt chính sách mở rộng/thu nhỏ (mức sử dụng CPU/bộ nhớ/đĩa, lưu lượng mạng, v.v.)
  - Đặt thông báo cho quy trình Auto Scaling

 • Thực hiện Auto Scaling

  - Tự động mở rộng quy mô vào/ra nếu thỏa mãn ngưỡng mục tiêu giám sát hoặc theo lịch đặt trước

Giá

  • Billing
  • Auto Scaling là một dịch vụ miễn phí
  • Tuy nhiên, tài nguyên được tạo bởi Auto-Scaling sẽ được tính phí theo chính sách giá của từng tài nguyên
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.