Cloud Monitoring

Hỗ trợ vận hành đáng tin cậy cơ sở hạ tầng đám mây

Cloud Monitoring thu thập trạng thái sử dụng tài nguyên, các thay đổi, nhật ký tài nguyên cơ sở hạ tầng đang hoạt động và thông báo cho người dùng nếu vượt quá ngưỡng định trước bằng cách tạo sự kiện. Dịch vụ này cho phép người dùng phản ứng nhanh chóng với sự xuống cấp và lỗi hiệu suất trong khi thuận tiện phát triển các kế hoạch mở rộng tài nguyên cho môi trường máy tính đáng tin cậy.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 1. User
 2. View
 3. Dashboard
 1. Dashboard
 2. Event Notification
 3. User
Performance Data
 1. VM, BM, DB
 2. Filebeat/Winlogbeat
 3. Data Collector
 4. Performance data collection/Event processing
 1. Kubernetes Engine
 2. Data Collector
 3. Performance data collection/Event processing
 1. File Storage, Load Balancer, VPC
 2. Data Collector
 3. Performance data collection/Event processing
Log Data
 1. Metricbeat
 2. Filebeat/Winlogbeat
 3. Data Collector
 4. Log data collection/Event processing
 1. Kubernetes Engine
 2. Filebeat
 3. Data Collector
 4. Log data collection/Event processing

Các tính năng chính

 • Tích hợp Tạo/ Quản lý Dashboard

  - Bảng điều khiển dự án
    · Số lượng sản phẩm chính, trạng thái hoạt động (chạy/không chạy), số lượng sự kiện theo loại rủi ro (gây tử vong/cảnh báo/thông tin) và 5 hiệu suất hàng đầu (CPU, bộ nhớ và lưu trữ), bản đồ sự kiện và danh sách vấn đề chưa được giải quyết
  - Bảng điều khiển do người dùng xác định
    · Tiện ích cơ bản: Tiêu đề, danh sách vấn đề (đã giải quyết/chưa giải quyết), trạng thái hoạt động, trạng thái vấn đề, v.v.
    · Tiện ích người dùng : Biểu đồ chuỗi thời gian theo sản phẩm/mục bộ sưu tập, biểu đồ so sánh, chỉ mục trạng thái, bản đồ phiên bản (vấn đề), v.v.

 • Quản lý sự kiện/thông báo

  - Chọn chỉ mục sự kiện: Mô hình sự kiện, lịch trình, điều kiện, dữ liệu mục tiêu, v.v
  - Đặt các sự kiện được xác định: Theo dõi mục tiêu, rủi ro, mục hiệu suất, quy tắc sự kiện, v.v
  - Lọc thông báo sự kiện
  - Quản lý danh bạ thông báo và các loại thông báo sự kiện (email, SMS, v.v)

 • Log monitoring

  - Xem nhật ký theo dự án: Số lượng nhật ký, số lượng và tỷ lệ tích lũy nhật ký hàng ngày và số lượng nhật ký cho từng mục tiêu
  - Thu thập/lưu trữ/tìm kiếm nhật ký (bao gồm dung lượng lưu trữ 1GB)
  - Xuất dữ liệu nhật ký tìm kiếm (file Excel)
  - Lập chỉ mục các sự kiện từ khóa tìm kiếm và gửi thông báo

Giá

  • Giám sát cơ bản được cung cấp miễn phí
  • ※ Việc chuyển đổi sang dịch vụ trả phí để theo dõi chi tiết sẽ được thông báo trước
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.