Logging & Audit

Thu thập và phân tích lịch sử hoạt động của người dùng

Ghi lại & Kiểm tra tất cả các hoạt động của người dùng nhằm theo dõi các thay đổi, giải quyết sự cố và kiểm tra tính bảo mật của tài nguyên đám mây. Không cần cài đặt bổ sung, các hoạt động trong 90 ngày được ghi lại và các chức năng tìm kiếm khác nhau phân tích nhật ký và quản lý nhật ký hiệu quả.

Tổng quan

01

04

Kiến trúc dịch vụ

 1. User
 2. View
 3. For 90 Days (Console → logs)
 4. Filtering → Trail 1, Trail 2, Trail 3 → User Object Storage

  Store logs from user-selected products and accountsin Object Storage (storage period undetermined)

 1. User
 2. User Console → VM, Storage, Load Balancer, ...,Sign Up, Sign In/Out, Create/Delete Project, ...
 3. Open API → VM, Storage, Load Balancer, ..., Sign Up, Sign In/Out, Create/Delete Project, ..., System Job, ...
 1. System and Batch → ... , ..., ...

Các tính năng chính

 • Xem hoạt động

  - Lưu trữ logs hoạt động trong 90 ngày mà không cần cài đặt bổ sung (thời gian, loại tài nguyên, tên tài nguyên, tên nhân viên, v.v)
  - Xem lọc lịch sử hoạt động (loại tài nguyên, tên tài nguyên, khoảng thời gian, kết quả nhiệm vụ, tên nhân viên, và đường dẫn)

 • Tạo trail

  - Chọn sản phẩm và tài khoản để đăng nhập
  - Chọn vị trí lưu trữ đối tượng để lưu trữ logs

 • Quản lý Trail

  - Xem / quản lý danh sách và thông tin chi tiết về các trail đã tạo
  - Hủy kích hoạt logging và chỉnh sửa / xóa các mục có cài đặt trail

Giá

  • Billing
  • Xem hoạt động miễn phí
  • User-created trails được tính phí bởi log
    * Object Storage lưu trữ log được tính phí bổ sung (theo giá Object Storage)
Trò chuyện

Cho dù bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh doanh cụ thể hay chỉ cần một số câu hỏi cần câu trả lời, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ.